(Nederlands Instituut van Psychologen) www.psynip.nl

In 2012 heeft Toke Ausems meegedaan aan de Kwaliteitsvisitatie van het NIP. Kwaliteitsvisitatie is een ter plaatse te verrichten onderzoek waarbij leden van een beroepsgroep in georganiseerd verband, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend, beoordelen, op grond van vooraf opgestelde eisen en normen: de Kwaliteitscriteria NIP. Het belangrijkste doel van de visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit te verhogen en aan te scherpen. Op 14 mei 2012 is de Praktijk Toke Ausems Gevisiteerd en heeft Toke Ausems het Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP ontvangen. De praktijkvoering van Toke Ausems voldoet aan de criteria en normen van het NIP. Enkele citaten uit het NIP-kwaliteitsverslag (ter inzage in de praktijk).

Sterke punten:

 • Toke heeft haar praktijk goed georganiseerd.
 • Toke koppelt regelmatig terug met de cliënt over het beloop van de behandeling.
 • Er is uitgebreid aandacht bij de intakefase en indicatiestelling.
 • Toke stemt per cliënt af wat deze wil bereiken en wat nodig is, er is veel aandacht voor evaluatie.
 • Toke kan adequaat toelichting geven op onze vragen.
 • Dossiers zijn overdraagbaar, goed uitgewerkt en in orde.
 • Cliënten ervaren de praktijk en haar werkwijze als zeer prettig.
 • Cliënten zijn zeer tevreden over de informatievoorziening door de psycholoog.
 • Toke ziet deskundigheidsbevordering als een inspiratiebron en voeding voor het intensieve werk.

Verbeterpunten:

 • Dossieroverdracht bij praktijkbeëindiging regelen = is geregeld
 • Telefonische bereikbaarheid specifieker inspreken = wordt zo goed mogelijk gedaan.
 • Telefonische bereikbaarheid blijft een heikel punt.
  Dit omdat Toke de cliënt en/of verwijzer graag persoonlijk telefonisch wil spreken bij aanmelding en bij vragen.
 • Tijdens de therapie-sessies acht zij dit onwenselijk.
 • Beroepscode NIP zichtbaar maken = ligt ter inzage in de praktijk
 • Handelsregisternummer van KvK vermelden = is uitgevoerd

Eindconclusie: Toke heeft haar zaak goed op orde.